Ochrona danych osobowych wnioskodawcy i zgoda na przetwarzanie danych.

Dziękujemy za odwiedzenie sekcji kariery na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że interesuje Cię oferta firmy OEKOBIT Group* jako możliwego pracodawcy. Ochrona danych osobowych kandydatów**, pracowników ** i osób trzecich związanych z nami jest dla nas szczególnie ważna. W dalszej części chcielibyśmy najpierw wyjaśnić Ci w zrozumiałym języku, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane. W poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdą Państwo przepisy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje o tym, jak OEKOBIT Group postępuje z danymi osobowymi, które przekazują nam Państwo w trakcie składania wniosku drogą mailową lub pisemną, oraz wyjaśnia, jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi w trakcie procesu składania wniosku. Przesyłając nam swoje zgłoszenie, ubiegasz się o konkretny wakat lub z własnej inicjatywy szukasz u nas zatrudnienia. Dane, o które prosisz, zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie w celu obsadzenia stanowiska. Wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Ogólne oświadczenie o ochronie danych osobowych poszczególnych spółek grupy OEKOBIT, które można zobaczyć na odpowiedniej stronie internetowej, nie zostaje zastąpione przez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wnioskodawców. Ponadto nadal istnieje.

OEKOBIT Group stosuje zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem i dokonuje przeglądu środków bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz informacja o ochronie danych dla kandydatów zgodnie z art. 13 DSGVO.

  1. .

  2. Odpowiedzialny organ

.

Za gromadzenie danych i przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowania aplikacyjnego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) odpowiedzialna jest spółka grupy, do której złożyli Państwo wniosek.

OEKOBIT GmbH i greentec-service GmbH powołały inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe naszych inspektorów ochrony danych to:

OEKOBIT GmbH: datenschutz@oekobit-biogas.com.

greentec-service GmbH: datenschutz@greentec-service.com.

 

pocztowe:

Prywatność
OEKOBIT resp. greentec-service GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren

 

  1. .

  2. Cel przetwarzania danych, kategorie danych i podstawa prawna

.

Przechowujemy dane osobowe, które podajesz w ramach procesu aplikacji. Dotyczy to zarówno zgłoszeń w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia, jak i zgłoszeń niezamówionych. Mogą to być dane kontaktowe, wszelkie dane związane z aplikacją (CV, certyfikaty, kwalifikacje, odpowiedzi na pytania itp.) oraz ewentualnie dane dotyczące danych bankowych (w celu zwrotu kosztów podróży). Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 pkt b DSGVO oraz § 26 ust. 1 BDSG (Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych)- nowość. Jeśli udzieliłeś nam zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych poza procedurą aplikacyjną przez określony czas lub na wykorzystanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw do podobnych procedur kadrowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile jest to niezbędne do obrony dochodzonych wobec nas roszczeń prawnych wynikających z procedury składania wniosków. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, przy czym uzasadniony interes w tym przypadku to np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

  1. .

  2. Przekazywanie danych, przekazywanie danych do państw trzecich

.

W ramach podmiotu odpowiedzialnego Twoje dane otrzymują tylko te działy, którym powierzono przygotowanie i realizację procesu składania wniosków. Są to pracownicy działu personalnego, a także działów, w których ma być obsadzone stanowisko, kierownicy i potencjalni przełożeni.

Ponadto w przypadku aplikacji do innego przedsiębiorstwa grupy OEKOBIT* Państwa dane zostaną przekazane do OEKOBIT GmbH, która pełni funkcję centralnego działu personalnego dla wszystkich przedsiębiorstw. Z każdą ze spółek w grupie zawarła umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO.

W celu technicznego wdrożenia i wsparcia naszej infrastruktury wspierani jesteśmy przez dostawców usług IT związanych instrukcjami, z którymi zawarte zostały umowy o zlecone przetwarzanie (por. art. 28 DSGVO). Nie można wykluczyć, że pracownicy naszych dostawców usług IT mogą uzyskać dostęp do danych osobowych. Przekazanie do krajów trzecich nie ma miejsca.

Nasze oferty pracy publikujemy również na platformie Facebook Jobs. Jest to platforma Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Facebook określił swoją podstawę prawną i cele przetwarzania na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases oraz na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php. Facebook Inc, amerykańska spółka macierzysta Facebook Ireland Ltd, posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, co stanowi zobowiązanie do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Więcej informacji na temat statusu Tarczy Prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacyshield Facebook Jobs oferuje możliwość ubiegania się o pracę za pośrednictwem profilu na Facebooku lub Facebook Messenger. Nie jest to jednak jedyny sposób, aby aplikować tam na nasze ogłoszenia o pracę. W naszych ogłoszeniach zawsze znajduje się odnośnik do adresu mailowego kariery firmy z grupy, która reklamuje dane stanowisko. Ze względu na ochronę danych osobowych zalecamy składanie wniosków wyłącznie drogą mailową lub pisemną, a nie za pośrednictwem profilu na Facebooku lub komunikatora Facebook. O ile składasz wniosek za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku lub komunikatora Facebook, zwracamy uwagę, że przekazywanie i dalsze przetwarzanie Twoich danych do krajów trzecich (np. USA) oraz związane z tym ryzyko nie może być przez nas wykluczone ani objęte wpływem.

.

  1. .

  2. Przechowywanie danych

.

Państwa dane osobowe będą początkowo przechowywane przez czas trwania procedury aplikacyjnej, a po jej zakończeniu przez maksymalnie 6 miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą potrzebne w szerszym zakresie (np. w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń cywilnoprawnych w związku z Państwa zgłoszeniem), zostaną one usunięte, gdy tylko dalsze przechowywanie danych nie będzie już konieczne do tych celów.

W pojedynczych przypadkach prawne zobowiązania do przechowywania danych, np. z niemieckiego kodeksu podatkowego (6 lat) lub niemieckiego kodeksu handlowego (10 lat), mogą wymagać dłuższego przechowywania poszczególnych danych (np. raporty wydatków na podróże). Okres przechowywania zależy wówczas od ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych.

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych poza procesem aplikacji przez określony czas (np. w celu włączenia do puli kandydatów), obowiązuje ten okres przechowywania.

  1. .

  2. Prawa podmiotu danych jako wnioskodawcy

.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 DS-GVO, prawo do korekty zgodnie z art. 16 DS-GVO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 DS-GVO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DS-GVO oraz prawo do przenoszenia danych z art. 20 DS-GVO.W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 DS-GVO w połączeniu z § 19 BDSG).

  1. .

  2. Informacja o przysługującym Państwu prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO)

.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). W tym przypadku procedura składania wniosków kończy się wraz z otrzymaniem sprzeciwu.

 

* Termin „Grupa OEKOBIT” obejmuje wszystkie spółki całej grupy przedsiębiorstw. Są to obecnie OEKOBIT GmbH, greentec-service GmbH, gt energie service GmbH, ÖKOConsult Umwelttechnik GmbH i ConZept-Containermanufaktur GmbH. Ta deklaracja ma uniwersalną ważność dla wszystkich firm. Poniżej znajdziesz nazwy i adresy odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych:

OEKOBIT GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren
Telefon: +49 6502 93859-0
Faks: +49 6502 93859-29
E-mail: info@oekobit-biogas.com.
Imprint: https://www.oekobit-biogas.com/impressum/.

greentec-service GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren
Telefon: +49 6502 93859-60
Fax: +49 6502 93859-68
E-mail: mail@greentec-service.com.
Imprint: https://www.greentec-service.com/impressum/.

gt energie service GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren
Telefon: +49 6502 93859-790
Faks: +49 6502 93859-789.
E-mail: mail@gt-es.com.
Imprint: https://www.gt-es.de/impressum/.

.

ÖKOConsult GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren
Telefon: +49 6502 93859-40
Fax: +49 6502 93859-46
E-mail: mail@oekoconsult.de.
Imprint: http://www.oekoconsult.de/impressum.html.

conZept Container-Manufaktur GmbH
Europa-Allee 57
54343 Föhren
Telefon: +49 6502 93859-780
Fax: +49 6502 93859-781
E-mail: info@container-manufaktur.de.
Imprint: http://www.container-manufaktur.de/impressum.html.

** Ze względu na lepszą czytelność zrezygnowano z różnicowania płci w sformułowaniach. Wszystkie opisy i sformułowania są uważane za neutralne płciowo i w zasadzie dotyczą wszystkich płci.